Patríme medzi organizácie, ktoré nezarábajú, ale napomáhajú zachovávať kultúrno-historické dedičstvo pre ďalšie generácie prostredníctvom audiovizuálnych diel. Zdrojom našich financií sú 2 percentá z dane fyzických osôb a firiem, sponzorské dary, granty a príspevky od individuálnych darcov.  Aj malá, pravidelne darovaná čiastka, ktorá nezaťaží váš rozpočet, nám významným spôsobom pomôže

      Hlavným cieľom združenia je realizovať nadčasové audiovizuálne diela so silným dôrazom na ich dlhodobý distribučný potenciál. Snahou je, aby sa stali pamäťou doby, súčasťou hodnotovej prezentácie SR hlavne v zahraničí. Vieme, že táto cesta v dobe silnej komercie a prevažujúcich materiálnych hodnôt je cestou neistou, no v konečnom dôsledku ísť proti davu, má vo finále viacnásobný katarzný účinok.

Darujte nám ON LINE

Jednorazový / Pravidelný finančný dar

Banka:                  ČSOB, Letná ulica, Spišská Nová Ves
Číslo účtu :          4014778145/7500
IBAN:                   SK65 7500 0000 0040 1477 8145
BIC (SWIFT):        CEKOSKBX

Konštantný a špecifický symbol nie je potrebné uvádzať.
Variabilný symbol identifikuje Vašu platbu, môže ním byť IČO, rodné číslo, alebo dátum narodenia.
Ak ste sa rozhodli nás podporiť, do poznámky prevodného príkazu prosím uveďte :
meno, mailová/poštová adresa , alebo . tel. číslo.
Budeme mať  takouto formou  možnosť poďakovať  vám, čo veľmi radi  urobíme.

Závet

V každom okamihu nášho života chceme, aby majetok, ktorý sme počas svojho života nazhromaždili, skončil v správnych rukách. Pokiaľ tento proces nechceme zveriť ruke zákona, je vhodné spísať závet. Okrem ustanovenia dedičov celku alebo pomernej časti, môže závet obsahovať nariadenie iného naloženia s majetkom, napríklad vznik nadácie alebo podpora charity.

500 občianske združenie ponúka takúto možnosť tým, ktorí si želajú, aby ich majetok alebo časť majetku pomohol pri umeleckej činnosti a tvorbe audiovizuálnych diel pre ďalšie generácie.

Závet môže človek napísať:
sám, v tom prípade musí byt napísaná a podpísaná vlastnou rukou, inak je neplatná. Inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musia okrem vás podpísať ešte dvaja svedkovia. Aj v tomto prípade musí poslednú vôľu poručiteľ vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať u notára.

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný.

ĎAKUJEME.