zámer projektu

      Je vytvoriť centrum, ktoré by zastupovalo sociálne domovy, denné stacionáry, školské kluby a boli by akýmsi miestom, kde sa stretnú, tak záujemcovia o snahu naučiť sa niečo nové, ako aj ľudia, ktorým finančné či iné predispozície nedovolia stretnúť  sa a navzájom si rozumieť.  Hlavným cieľom je odstránenie akejsi obavy z nepoznaného. Preto chceme vytvoriť centrum, kde by sa schádzali rôzne skupiny ľudí (matky s deťmi, dôchodcovia, hendikepovaní, ale aj tí, ktorým to finančne nie je umožnené či ľudia pohltení prácou).
Centrum bude zamerané na osvojenie si znalostí rozmanitosti výtvarných techník. Kurzy budú vedené školenými lektormi, ktorí predvedú cieľovej skupine novú techniku.  Ide o zábavno – didaktickú formu učenia, kde sa bude pracovať skupinovo tak, aby problematike porozumel každý jednotlivec kurzu. Súčasťou kurzov budú aj besedy s remeselníkmi a výtvarníkmi, ktorí pomôžu klientom centra lepšie pochopiť techniku predvedením vlastných prác.

cieľové skupiny

– zdravotne znevýhodnení
– sociálne znevýhodnení
– ostatní záujemcovia (školy, domovy, …)

zameranie:

– výtvarné kurzy a remeslá
– osvojovanie si schopností / zručností
– prekročenie  pomyselnej hranice medzi svetom zdravých a hendikepovaných
– integrácia menšinových skupín (hendikepovaných)